Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ”

Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z…
Ogłoszenie Starosty Braniewskiego

Gk.6821.6.2021 Ogłoszenie Starosty Braniewskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka…
REMONTY DRÓG I NOWY SPRZĘT

Powiat Braniewski wykonuje wiele zadań wpływających na poprawę warunków komunikacyjnych na drogach powiatowych, a to znacząco przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ich użytkowników. Prowadzone…
KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach tegorocznych XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowało konkurs literacko-plastyczny pod tytułem „Młodość-Miłość-Małżeństwo-Rodzina” będącym hasłem przewodnim tegorocznych Dni…
Szlak Świętej Warmii

23 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się spotkanie dotyczące Szlaku Świętej Warmii. W Spotkaniu uczestniczyli m.in.: samorządowcy, duchowni, organizacje turystyczne,…
Powiatowa konferencja zawodowa

17 czerwca 2021 r. w powiecie braniewskim odbyła się konferencja online mająca na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie. Organizatorami przedsięwzięcia był Warmińsko-Mazurski…
IV BIEG KRWIODAWCÓW

13 czerwca 2021 roku w Braniewie odbył się IV Bieg Krwiodawców. Głównymi założeniami Biegu przygotowanego przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „KROPELKA”…
POWIAT WSPIERA POLICJĘ

14 czerwca 2021 roku Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński przekazali Komendantowi Powiatowemu Policji w Braniewie nadkom. Tadeuszowi Telendze dofinansowanie w wysokości…
Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach.