„Bogate dzieje Zamku Biskupiego w Braniewie”

Dnia 23 września br. w Starostwie Powiatowym w Braniewie nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące wszystkie gatunki twórczości, mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego po tytułem: „Bogate dzieje Zamku Biskupiego w Braniewie”.

Projekt zakłada przygotowanie wystawy dotyczącej Zamku Biskupiego w Braniewie – pierwszej siedziby biskupów warmińskich. Zaprezentowane eksponaty składać się będą z tablic informacyjnych przedstawiających: ryciny, szkice, stare zdjęcia, widokówki oraz współczesne akwarele i obrazy z wizerunkami braniewskiego zamku. Zaprezentowany będzie także: rys historyczny, zmiany architektoniczne oraz przeznaczenie zamku.

W imieniu Zarządu Powiatu umowę podpisali: Leszek Dziąg Starosta Braniewski i Artur Mieczaniec – Wicestarosta, a ze strony Towarzystwa Miłośników Braniewa Wojciech Jaroszek – Sekretarz i Jacek Iwulski – Skarbnik.

Ideą przewodnią rozpoczęcia prac nad projektem wystawy dotyczącej Zamku Braniewskiego jest stworzenie w niedalekiej przyszłości Izby Historycznej, przybliżenie wartości kulturowych Braniewa oraz budzenie lokalnej tożsamości mieszkańców Powiatu Braniewskiego. Chcąc osiągnąć powyższe cele niezbędna jest wiedza.

Zorganizowanie wystawy i przygotowanie wykładu stanowić będzie element edukacji o lokalnej historii, oraz wpłynie jako istotny elementem w staraniach o pozyskanie funduszy na tworzenie lokalnego muzeum.

Poniżej relacja fotograficzna.