BUDŻET POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2020 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

W dniu 30 grudnia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. Za uchwaleniem budżetu w przedstawionym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego kształcie piętnastu obecnych Radnych głosowało jednogłośnie, tym samym budżet na rok 2020 został przyjęty.

Na zakończenie sesji Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Radnym za uchwalenie budżetu i dotychczasową owocną współpracę, a wszystkim mieszkańcom Powiatu życzył dużo zdrowia, radości i ciepła rodzinnego oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku.

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 07:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu XII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2019 rok.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Braniewo. 
8.Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028  i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2020 rok.
a)przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, 
b)przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej na 2020 rok, 
c)przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d)przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu, 
e)dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej, 
f)głosowanie nad uchwałą budżetową na 2020 rok. 
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2020 rok. 
11.Sprawy bieżące. 
12.Zakończenie obrad.