BUDŻET POWIATU BRANIEWSKIEGO NA 2021 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE

28 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2021 rok. Za uchwaleniem budżetu obecnych na sesji czternastu Radnych głosowało jednogłośnie, tym samym budżet na rok 2021 został przyjęty.

Na zakończenie sesji Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował Radnym za uchwalenie budżetu i dotychczasową owocną współpracę, a wszystkim mieszkańcom Powiatu życzył dużo zdrowia i radości oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku.

Porządek obrad XXII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 28 grudnia 2020 roku o godz. 10.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu XXI sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Braniewskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6. Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021-2028 i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2028.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
e) dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Braniewo na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.