Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

LGD „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki inicjatywy LEDAER, będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej do pobrania: Informacja o zaplanowanych spotkaniach organizowanych przez LGD

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 września 2016 roku przyjął uchwałę Nr 234/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego…
Podpisanie umowy z ZHP

Dziedzictwo narodowe, to ważny element kultury, historii i tradycji oraz znak pamięci zbiorowej. Idea „małej ojczyzny” czyni nas odpowiedzialnymi za dziedzictwo regionalne, przy czym ważne staje się integrowanie społeczności wokół ludzi zasłużonych w działaniach lokalnych, bohaterach, często skromnych, na co…

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprasza do udziału w wyborach do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Sposób, w jaki odbywają się wybory. a także sposób zgłaszania kandydatów przedstawiony jest w załącznikach poniżej. Wypełnione formularze wyborcze ze wskazanym kandydatem należy złożyć (drogą pocztową,…
„Seniorada 2016” już za nami

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Braniewskim Centrum Kultury odbył się XII Wojewódzki Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Seniorada 2016” w ramach umowy dotacyjnej na zadanie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zawartej pomiędzy Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów…
XXI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

Paleta pieśni wojskowych i patriotycznych jest bardzo bogata i różnorodna, można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy poszczególnych okresów historycznych w dziejach polskiego narodu. Wskazuje bagaż doświadczeń oraz dorobek kulturalny i naukowy wielu pokoleń. Wypełniając obowiązek upamiętniania naszej historii, dorobku i…
OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

Ochrona środowiska naturalnego, w tym przyrody, to problem ogólnoświatowy, wymaga podjęcia pilnych środków zaradczych. Długa jest lista potrzeb, a także starań o ochronę nie tylko najcenniejszych walorów przyrodniczych, ale o czystość wokół własnego miejsca zamieszkania. Obecnie wiele samorządów lokalnych wykazuje zainteresowanie…
Podpisanie Umowy z PTTK

Turystyka jest jedną z dziedzin, która wpisuje się w rozwój Powiatu Braniewskiego. Jej znaczenie związane jest z walorami kulturowymi i przyrodniczymi np.: Zalewu Wiślanego, przebogatych, dziewiczych lasów, a także atrakcyjnych miejsc architektury sakralnej i kultury warmińskiej. U jej podstaw leży…