ZARZĄD POWIATU BRANIEWSKIEGO-INWESTYCJE W 2015 R.

Ogółem w 2015 roku na drogach powiatowych wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na odcinkach o łącznej długości 24,6 km. Wykonano remonty chodników na odcinkach ogółem 2,9 km.
Do ważniejszych inwestycji drogowych należy zaliczyć:

Trasa Rowerowa w ramach projektu „Polska Wschodnia”

Jest to największa inwestycja zrealizowana w 2015, a do najważniejszych rezultatów osiągniętych w ramach tego zadania (finansowanego ze środków UE) należy zaliczyć:
– wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na jezdniach dróg i ulic powiatowych o dł. 17,4 km za 5,1 mln zł;
– wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych i wyremontowanie chodników o łącznej dł. 1,7 km za 1,2 mln zł;
– wzmocnienie konstrukcji dróg gruntowych warstwami kruszyw na odc. o dł. 6,9 km za 2,5 mln zł;
– wykonanie remontu nawierzchni brukowej jezdni o dł. 0,2 km za 0,2 mln zł.

Wartość ogółem wykonanych robót na drogach powiatowych to prawie 9 mln zł. Z tego na drogach i ulicach powiatowych przebiegających w poszczególnych gminach:
Miasto i Gmina Frombork: 2,5 mln zł,
Miasto Braniewo: 0,6 mln,
Gmina Braniewo: 1,5 mln,
Gmina Płoskinia: 2,0 mln,
Gmina Pieniężno: 2,3 mln,
Gmina Lelkowo: 0,1 mln.

Zadania inwestycyjne w ciągu dróg powiatowych
Zadania inwestycyjne finansowane były z dwóch źródeł finansowania. Pierwsze to inwestycja dofinansowana z programu tzw. „schetynówek”, z której finansowana była przebudowa drogi powiatowej nr 1320N: ,,Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra – Grzędowo” – odcinek o dłg 2,1 km wartość robót 686 tyś zł, a drugie to zadania finansowane w ramach budżetu Powiatu. Do nich należy zaliczyć prace związane z poprawą warunków komunikacyjnych – nowe nawierzchnie (nakładki): łącznie 5,1 km o wartości 889 tys zł. Prace prowadzone były na całej sieci dróg powiatowych, (w tym m.in. na odcinkach: Wyszkowo- Piotrowiec; Wysoka Braniewska; Łoźnik – Kowale; Biedkowo; Grabowiec; Wilczęta; Stare Siedlisko – Dębiny; Krzewno – Gronówko; Piele – Zagaje; Bemowizna; Długobór; Spędy – Dobry; ul. Świętokrzyska w Braniewie; ul. Szkolna w Pieniężnie).

Zakupy inwestycyjne sprzętu
W roku 2015 dokonano wielu zakupów inwestycyjnych sprzętu do ZDP o wartości ogółem 890,2 tys zł: Do najważniejszych należy zaliczyć:
– ramię hydrauliczne z głowicą do koszenia: 87 tys zł;
– remonter do naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni: 168,5 tys zł;
– samochód ciężarowy z piaskarką i pługiem: 179,9 tys zł;
– ciągnik Kioti: 99,6 tys zł;
– posypywarka Pronar: 33,8 tys zł;
– pług do ciągnika: 6,9 tys zł;
– koparko – ładowarka JCB (budżet Powiatu z dofinansowaniem środki UE): 314,5 tys zł.

Postępowania przetargowe

ZDP jest w trakcie przygotowania dokumentów, projektów technicznych, które umożliwią w przyszłości składanie wniosków o dofinansowanie na inwestycje drogowe i mostowe. W drodze postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na opracowanie dokumentacji o łącznej wartości ponad 150 tys zł.
Są to:
– Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn. Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie.
Etap Żelazna Góra. Koszt 47,7 tys zł;
– Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity. Koszt 47,7 tys zł;
– Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1165N rzeka Bauda. Koszt 39,9 tys zł;
– Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drodze powiatowej nr 1397N odc. Piele – Zagaje i Wyszkowo – Piotrowiec oraz przy drodze powiatowej nr 1342N odc. Bardyny – Łozy i Długobór – Pakosze. Koszt 15 tys zł.

Budowa i remonty chodników

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie wykonał z własnych środków na terenie Braniewa 500 mb chodnika na ulicach: Stefczyka i Moniuszki oraz 175 mb chodnika w miejscowości Szyleny.
Ponadto ZDP realizował przy współpracy Urzędu Miasta w Pieniężnie wykonanie 500 mb chodnika przy ulicach: Sadowa, Kolejowa, Dworcowa i Zawadzkiego

Inne działania

Wykonano także szereg innych, mniejszych zadań na drogach i mostach powiatowych, w tym m.in:
– bieżące naprawy nawierzchni dróg i ulic;
– profilowanie dróg gruntowych;
– ścinanie poboczy dróg;
– profilowanie rowów przydrożnych;
– wycinka krzaków i usuwanie oraz sadzenie drzew;
– uzupełnianie, wymiana i odnowa oznakowania pionowego i poziomego;
– remonty uszkodzeń w obiektach mostowych, w tym zadanie:
„Naprawa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2368N ul. Portowa we Fromborku” o wartości 49,2 tys zł.
– remonty przepustów pod drogami;
– czyszczenie nawierzchni jezdni i chodników;
– zimowe utrzymanie dróg i ulic.

Ponadto Starosta Braniewski jako reprezentant Skarbu Państwa i realizujący zadania z zakresu administracji rządowej zlecił wykonanie remontu ulicy Błotnej w Braniewie. Koszt wykonania zadania wyniósł ok. 92 tyś zł (z tego kwota 23 tyś zł płatna była w roku 2016). Całość zadania sfinansowana została przez Skarb Państwa.