III SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

28 grudnia 2018 roku odbyła się III sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Początek sesji uświetnił występ działającego przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Braniewie zespół „Tęcza Warmii”.
Po krótkim występie Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński i Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk podziękowali za wkład i zaangażowanie w pracę odchodzącemu na emeryturę wieloletniemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie Jerzemu Welke.

W trakcie sesji Radni m.in. jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2019 rok.

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 10.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na 2018 rok.
6. Odczytanie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Uchwały RIO w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Braniewskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019-2028  i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028. 
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na 2019 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały  budżetowej na 2019 rok,
c) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej,
d) przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu stanowiska Zarządu w sprawie opinii komisji stałych Rady Powiatu,
e) dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie nad uchwałą budżetową na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiaty Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Braniewskim.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu braniewskiego na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego”.
12. Sprawy bieżące.
13. Zakończenie obrad.

Link do III sesji Rady Powiatu Braniewskiego