Informacja o przyjęciu uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

2. Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku