Informacja o przyjęciu uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Informacja o przyjęciu uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 rokuw sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr 408/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert pod nazwą: „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Braniewskiego w 2022 roku”.

§ 2. Przyjmuje się:

1) treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do komisji konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) wzór oświadczeń kandydata na członka komisji konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach komisji konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się:

1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie,

2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 409/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 października 2021 roku