Ogłoszenia, akty prawne

Uchwała nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Konsultacje społeczne dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi … na rok 2018”

Uchwała nr 343/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 17 maja 2017

w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

załącznik

Uchwała nr 331/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska i przyrodniczego, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

zał.- Ogłoszenie. (43kB) word

zał.1- Karta oceny formalnej. (21kB) word

zał.2- Karta oceny merytorycznej. (20kB) word

zał.3- wzór oferty- Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 17 sierpnia 2016r.(poz.1300) (85kB) word

Uchwała nr 330/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 329/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2017

w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 314/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2017

w sprawie powołania na 2017 rok Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 308/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Uchwała nr 307/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Uchwała nr 306/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowych do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2017

Uchwała nr 302/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Uchwała nr 301/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lutego 2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego na rzecz organizacji pozarządowych, pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016 r.

Sprawozdanie

Informacja o podjęciu uchwały nr 265/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Informacja o podjęciu uchwały nr 261/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 listopada 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej

do pobrania:
 
 

Informacja o podjęciu uchwały nr 256/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

do pobrania:

Załacznik nr 1 do uchwały: Ogłoszenie (21kB) word
Załacznik nr 2 do uchwały: Formularz (18kB) word
Załacznik nr 3 do uchwały: Rekomendacje (16kB) word
Załacznik nr 4 do uchwały: Oswiadczenie (17kB) word

Informacja o podjęciu Uchwały nr 255/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

do pobranie:

Załącznik nr 1 do uchwały: Ogłoszenie o konkursie (28kB) word

Zal.1 do ogloszenia (18kB) word
Zal.2 do ogloszenia (18kB) word
Zal.3 do ogłoszenia (18kB) word
Zal.4 do ogłoszenia (25kB) word
Zal.5 do ogłoszenia (330kB) plik
Zal.6 do ogłoszenia (350kB) plik

Informacja o podjęciu Uchwała nr 234/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 września 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

do pobrania:
 

Informacja o podjęciu Uchwała nr 223/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie odmowy zlecenia do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą: „Bezpieczni w Powiecie” – program zwiększenia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży Powiatu Braniewskiego

Informacja o podjęciu Uchwała nr 222/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie uznania celowości i zlecenia do realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego oraz działania służące upowszechnianiu historii, tradycji i kultury powiatu. Tytuł zadania: „Integracyjny międzypokoleniowy zlot mieszkańców Powiatu Braniewskiego w ramach obchodów 50 lecia rozpoczęcia operacji 1001 Frombork”

Informacja o podjęciu Uchwała nr 200/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2016 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Uchwała nr 199/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 maja 2016 w sprawie wyboru podmiotów na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Informacja o podjęciu Uchwała nr 188/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 kwietnia 2016 w sprawie powołania na 2016 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do pobrania:
 

Informacja o podjęciu Uchwały nr 169/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 marca 2016 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2016.

do pobrania:
 

Informacja o podjęciu Uchwały nr 168/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 marca 2016 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej

do pobrania:
 

Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Informacja o podjęciu Uchwały nr X/86/15 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

program na 2016

 

Uchwała nr 136/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 130/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 129/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 122/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 października 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała nr 101/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie organizacji powiatowego konkursu pod nazwą: „Aktywni i skuteczni 2015” oraz powiatowego konkursu o tytuł: „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”

Uchwała nr 97/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2015 w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego pod tytułem: „Słodko- wodny sposób na życie”

Uchwała nr 84/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 maja 2015 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego pod nazwą: Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej, tytuł zadania: „Czyste środowisko – czyste sumienie”

Uchwała nr 80/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 maja 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 66/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Uchwała nr 68/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 67/15 z dnia 14 kwietnia 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadania na rzecz organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie powołania na 2015 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku

Uchwała nr 7/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2015

Uchwała nr 6/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr 435/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy’…

Uchwała nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa…

Uchwała nr 415/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w 2014 roku…

Uchwała nr 414/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku…

Uchwała nr 411/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”...

Uchwała nr 410/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego, w zakresie pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty…

Uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego…

Uchwała nr 385/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2014 roku sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 379/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 378/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy…

Uchwała nr 376/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Uchwała nr 370/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze…

Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Uchwała nr 327/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni

Uchwała nr 323/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 311/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarząd

Uchwała nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 296/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 285/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 269/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz p

Uchwała nr 259/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje po

Protokół z posiedzenia KOMISJI KONKURSOWYCH z dnia 19 i 20 lutego 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację i dofinansowanie zadań Powiatu Braniewskiego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Protokół z dnia 12 lutego 2013 roku z otwarcia kopert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 248/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje p

Uchwała nr 247/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytk

Uchwała nr 246/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze poż

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

Uchwała nr 224/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienion

Uchwała nr 179/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 175/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 174/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Uchwała nr XIX/208/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 172/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 maja 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania pub

Uchwała nr 171/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 maja 2012 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 160/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 159/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Towarzystwu Miłośników Braniewa z siedzibą w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14 -500 Braniewo, w zakresie ku

Uchwała nr 157/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodzieży w Braniewie z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo

Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacj

Uchwała nr 149/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Uchwała nr 139/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzeni

Uchwała nr 135/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 123/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących zlecania i rozliczania zadań publicznych oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych i podmiotów działa

Uchwała nr 122/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi

Uchwała nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje

Uchwała nr 120/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2012 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje

Uchwała nr 119/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku

Ponownie prosimy o przesłanie opinii i uwag do niniejszego projektu programu współpracy na rok 2012.

Uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą z dnia 22 lipca 2011 ogłosił konkurs „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia

Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwałą z dnia 13 lipca 2011 ogłosił konkurs na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: Aktywni i skuteczni

Uchwała nr 36/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 31/11Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011w sprawie powołania na 2011 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 30/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawartego w dniu 28 marca 2011 roku

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2011 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Do pobrania protokoły komisji konkursowej z dnia 5 i 7 kwietnia 2011r.

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu