Ogłoszenia, akty prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Uchwała nr 136/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 130/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 129/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej w Powiecie Braniewskim

Uchwała nr 122/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 października 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała nr 101/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie organizacji powiatowego konkursu pod nazwą: „Aktywni i skuteczni 2015” oraz powiatowego konkursu o tytuł: „Wolontariusz Powiatu Braniewskiego 2015”

Uchwała nr 97/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2015 w sprawie uznania celowości i zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą: Działania wspierające imprezy kulturalne mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego pod tytułem: „Słodko- wodny sposób na życie”

Uchwała nr 84/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 maja 2015 w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego pod nazwą: Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej, tytuł zadania: „Czyste środowisko – czyste sumienie”

Uchwała nr 80/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 maja 2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 70/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Powiatu Braniewskiego”

Uchwała nr 66/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2015 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych

Uchwała nr 68/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 kwietnia 2015 w sprawie wyboru podmiotu na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą nr 67/15 z dnia 14 kwietnia 2015r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie oświaty i wychowania, ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz zadania na rzecz organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, promocji i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie powołania na 2015 rok Komisji Konkursowych oraz przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowych, powołanych w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 marca 2015 roku przyjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku

Uchwała nr 7/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2015

Uchwała nr 6/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr III/24/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 18 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Uchwała nr 435/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy’…

Uchwała nr 416/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa…

Uchwała nr 415/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 22 lipca 2014 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w 2014 roku…

Uchwała nr 414/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 lipca 2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 14 lipca 2014 roku…

Uchwała nr 411/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”...

Uchwała nr 410/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego, w zakresie pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty…

Uchwała nr 393/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2014 w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego…

Uchwała nr 385/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 marca 2014 roku sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 379/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje…

Uchwała nr 378/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania na 2014 rok Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego w zakresie pomocy…

Uchwała nr 376/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku…

Uchwała nr 370/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze…

Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Uchwała nr 327/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 12 września 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieni

Uchwała nr 323/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 311/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2014 rok.

Uchwała nr 304/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarząd

Uchwała nr 297/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 296/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 285/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 269/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz p

Uchwała nr 259/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania na 2013 rok Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje po

Protokół z posiedzenia KOMISJI KONKURSOWYCH z dnia 19 i 20 lutego 2013 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację i dofinansowanie zadań Powiatu Braniewskiego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Protokół z dnia 12 lutego 2013 roku z otwarcia kopert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 248/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje p

Uchwała nr 247/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytk

Uchwała nr 246/13 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze poż

Uchwała nr XXIV/243/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poży

Uchwała nr 224/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienion

Uchwała nr 179/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 175/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zlecenia zadania publicznego i udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu PASARGA z siedzibą w Wilczętach na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego

Uchwała nr 174/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu oceny wniosków zgłoszeniowych i wyłonienia zwycięzców w Powiatowym konkursie na najaktywniejszą organizację pozarządową P

Uchwała nr XIX/208/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała nr 172/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 maja 2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania pub

Uchwała nr 171/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 maja 2012 w sprawie organizacji Powiatowego konkursu na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: „Aktywni i skuteczni”

Uchwała nr 160/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Braniewskiego, stanowiącego wykonanie Porozumienia, zawartego w dniu 30 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 159/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Towarzystwu Miłośników Braniewa z siedzibą w Braniewie, ul. Katedralna 9, 14 -500 Braniewo, w zakresie ku

Uchwała nr 157/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego Powiatu Braniewskiego Stowarzyszeniu Na Rzecz Młodzieży w Braniewie z siedzibą w Braniewie, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo

Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/131/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacj

Uchwała nr 149/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru podmiotu na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Uchwała nr 139/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie zmiany uchwały nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzeni

Uchwała nr 135/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 marca 2012 w sprawie powołania na 2012 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 123/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących zlecania i rozliczania zadań publicznych oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania dla organizacji pozarządowych i podmiotów działa

Uchwała nr 122/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publi

Uchwała nr 121/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie przyjęcia regulaminu prac Komisji Konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje

Uchwała nr 120/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2012 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje

Uchwała nr 119/12 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 2 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku

Ponownie prosimy o przesłanie opinii i uwag do niniejszego projektu programu współpracy na rok 2012.

Uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą z dnia 22 lipca 2011 ogłosił konkurs „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia

Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwałą z dnia 13 lipca 2011 ogłosił konkurs na najaktywniejszą organizację pozarządową Powiatu Braniewskiego pod nazwą: Aktywni i skuteczni

Uchwała nr 36/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr 31/11Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011w sprawie powołania na 2011 rok Komisji Konkursowych do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego przez organizacje pozarządowe

Uchwała nr 30/11 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 30 marca 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wykonanie Porozumienia w sprawie współdziałania w roku 2011 Powiatu Braniewskiego z Gminami z terenu Powiatu Braniewskiego w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawartego w dniu 28 marca 2011 roku

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego na 2011 rok z udziałem funduszy zewnętrznych i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Braniewskiego i uzyskanie dotacji celowej przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego

Do pobrania protokoły komisji konkursowej z dnia 5 i 7 kwietnia 2011r.

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu