Formularze, sprawozdania

Dokumenty i wzory formularzy

  1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego
    Instrukcja wypełniania formularza oferty
  2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  3. Wzór wniosku o aneksowanie umowy zawartej na realizację zadania publicznego
  4. Wzór formularza aktualizacji harmonogramu/kosztorysu/opisu poszczególnych działań realizacji zadania
  5. Oświadczenie załącznik do oferty (umowy)

Sprawozdania

Sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalości pożytku publicznego i o wolontariacie