Konsultacje społeczne projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

Zarząd Powiatu Braniewskiego w dniu 12 września 2016 roku przyjął uchwałę Nr 234/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii na temat projektu oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2017 rok. Bazą do opracowania Programu współpracy na rok 2017 jest obecnie obowiązujący Program. Ze względu na stałość celów i aktualność zasad współpracy, program tworzony jest z perspektywą współpracy wieloletniej. Zebrane podczas konsultacji opinie i uwagi zarówno ze strony samorządu, jak i podmiotów pozarządowych zostaną rozważone i posłużą jako uzupełnienie projektu.

projekt-program-współpracy

ogloszenie-o-konsultacjach

formularz-konsultacji 1

formularz-konsultacji 2