NOWA POWIATOWA RADA RYNKU PRACY

W poniedziałek 15 maja 2017 r. w Braniewie zainaugurowano działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Kadencja Rad Rynku Pracy trwa 4 lata.

Powiatowa Rada Rynku Pracy została powołana w miejsce dotychczasowej Powiatowej Rady Zatrudnienia. Akty powołania wręczył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie Jerzy Welke.

Do Rady powołano: przedstawicieli władz samorządowych, przedstawicieli pracodawców, producentów i rzemieślników, przedstawicieli związków zawodowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady na czas trwania kadencji spośród siebie wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy został Pan Tadeusz Kłębucki, funkcję wiceprzewodniczącej objęła Pani Bożena Turczyn.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:

 1. Pan Mirosław Kudliński – przedstawiciel Powiatu Braniewskiego,

 2. Pani Monika Trzcińska – przedstawiciel Gminy Miasta Braniewo,

 3. Pan Tomasz Sielicki – przedstawiciel Gminy Braniewo,

 4. Pan Zygmunt Wajdlejt – przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

 5. Pan Jerzy Salitra – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Związku Producentów Rolnych,

 6. Pan Krzysztof Murawski – przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorczości,

 7. Pani Bożena Garus – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych,

 8. Pani Bożena Turczyn – przedstawiciel Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność”,

 9. Pan Leszek Sadowski – przedstawiciel OPZZ Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

 10. Pan Tadeusz Kłębucki – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”,

 11. Pan Jarosław Keller – przedstawiciel Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „SOCJAL” w Braniewie,

 12. Pan Marian Nadziejko – przedstawiciel fundacji „Żółty Szalik”,

 13. Pani Edyta Karpińska – przedstawiciel Elbląskiego Stowarzyszenia Wspieranie Inicjatyw Pozarządowych.