Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych

W dniu 19 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Nowoczesna baza edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych”.

Umowę pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim i Powiatem Braniewskim podpisali – Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz oraz upoważniony przez Zarząd Powiatu Braniewskiego Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie Piotr Danielewicz, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.

Wysokość projektu wynosi 559 219,23 zł, w tym wkład własny 55 921,93 zł. Uzyskane środki pozwolą na modernizację metod i treści kształcenia zawodowego poprzez doposażenie istniejącej bazy dydaktycznej zgodnie z wymogami dzisiejszego rynku pracy, a także kursy i staże dla nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działania RPWM 02.04-00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.