OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SWOJEGO KANDYDATA NA CZŁONKA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY

W związku z zbliżającym się końcem 4 letniej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie działając na podstawie art. 23 ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynki pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.) zapraszam do zgłoszenia swojego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Braniewie.

Do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie uprawnione są działające na terenie powiatu braniewskiego terenowe struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto Starosta Braniewski może powołać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Braniewie trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej Rady.

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać w terminie do dnia 22 marca 2021 r. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe
w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. O rozpatrzeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Wzór zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie
w załączeniu. Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy powinno zawierać opis kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia
i doświadczenia kandydata w zakresie rynku pracy.

Decyzję o powołaniu kandydata w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Braniewie podejmie Starosta Braniewski w formie Zarządzenia. Starosta poinformuje organy i organizacje o dacie posiedzenia inaugurującego w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia kandydata do PRRP-Braniewo

http://bip.pupbraniewo.pl/art/id/5947