Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. realizowanego na terenie Powiat Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Caritas Archidiecezji Warmińskiej, 10-125 Olsztyn ul. Grunwaldzka 45.

Poniżej:

Treść Uchwały nr 166/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego, w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. realizowanego na terenie Powiat Braniewskiego”.