Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego działki nr 23, obręb Góry, gmina Wilczęta

Gk. 6821.1.2018

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działka nr 23, obręb Góry gmina Wilczęta

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w miejscowości Góry gmina Wilczęta, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23, dla której w Sądzie Rejonowym w Braniewie prowadzona jest księga wieczysta nr EL1B/00017877/0, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji, polegającej na budowie nowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Góry, gmina Wilczęta dla potrzeb zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce nr 4/3.

Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 23, posiada nieuregulowany stan prawny w zakresie współwłasności osób: Józefa Skalny i Stanisławy Skalny, Anny Ożubko, Marceliny Szyszka, Bazylego Skoczylas i Andrzeja Wawrzaszek.

Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że wymienione wyżej osoby nie żyją, brak jest informacji o postępowaniach spadkowych oraz dziedziczeniu po zmarłych.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 302, tel. 55-6440247.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilczęta, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Braniewie (www.powiat-braniewo.pl), (bip.powiat-braniewo.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

Braniewo dnia 27.02.2018r.