Ogłoszenie Starosty Braniewskiego

Ogłoszenie Starosty Braniewskiego
o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym –
działka nr 322, obręb Chruściel gmina Płoskinia

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), Starosta Braniewski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, położonej w miejscowości Chruściel gmina Płoskinia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 322, poprzez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nn T-1277 Trąby obw.100.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Z informacji uzyskanych z ewidencji gruntów wynika, że działka nr 322 stanowi współwłasność Pana Jana Piotra Urbanowskiego i Alfredy Urbanowskiej. Z odpisu księgi wieczystej KW nr EL1B/00004637/2 wynika, że wpisy zarówno w zakresie oznaczenia nieruchomości jak i właściciela są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
Z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika ponadto, że Pan Jan Piotr Urbanowski nie żyje, a przed sądem nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie spadkowe oraz brak jest aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, pokój nr 302, tel. 55-6440247.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości bez przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płoskinia, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Braniewie (www.powiat-braniewo.pl), (bip.powiat-braniewo.pl) oraz w Monitorze Urzędowym (www.monitorurzedowy.pl).

Braniewo dnia 19.12.2017r.