Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.

W celu realizacji postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078), Powiat Braniewski podpisał porozumienia o współpracy w zakresie zwiększenia dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.

Porozumienia zostały zawarte z niżej wymienionymi placówkami:

1. Niepublicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej ul. Elbląska 4/2A w Braniewie – lek. stom. Wiesława Kilanowska – Puto.

2. Kontraktowym Gabinetem Stomatologicznym ul. Żeromskiego 14 w Braniewie – lek. stom. Krzysztof Pieniążek.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół :

1. Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie

2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie

3. Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie

4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawarł porozumienie z powiatem na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Warunkiem objęcia leczeniem stomatologicznym jest wyrażenie przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia pisemnej zgody na opiekę stomatologiczną.