Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Powiatu Braniewskiego w dniu 20 stycznia 2021 roku przyjął uchwałę nr 323/21 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz uchwałę nr 324/21 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do reprezentowania w 2021 roku organizacji pozarządowych, w otwartych konkursach ofert, na realizację zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii.

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert.