Podpisanie umowy na przebudowę drogi

Dnia 4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa – poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie. Etap Żelazna Góra” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim, a Powiatem Braniewskim, reprezentowanym przez Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga i Wicestarostę Braniewskiego Artura Mieczańca przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grażyny Michalec.

Wartość dofinansowania dotacji celowej z budżetu państwa wyniesie 618 563,00 zł.