Podsumowanie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku

Starosta Braniewski Leszek Dziąg, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego, podsumował działania komisji podjęte w 2016 roku.

Każdorazowo w obradach komisji uczestniczą przedstawiciele służb mundurowych, reprezentanci poszczególnych samorządów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w powiecie (w tym np. sanitarne). W komisji zasiadają także radni Rady Powiatu Braniewskiego, wybierani na 3-letnią kadencję. Podczas ostatniej sesji RP, w głosowaniu radni zadecydowali, że stanowisko to obejmą ponownie Kazimierz Gursztyn i Władysław Hruszka. W obradach za każdym razem uczestniczyli również członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Oprócz kwestii związanych z zagrożeniem pożarowym, utrzymaniem dróg, przygotowaniem do ewentualnych powodzi, w ubiegłym roku mówiono także o zagrożeniach sanitarnych: działaniach na wypadek wystąpienia wirusa A/H1N1 (czyli świńskiej grypy), o gorączce krwotocznej Ebola, czy ASF (afrykański pomór świń).

Wnioski po pożarze kościoła

Podczas pierwszego ze spotkań komisji mł. bryg. Władysław Szczepanowicz, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej poinformował o akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej w trakcie pożaru kościoła pw. św. Antoniego w Braniewie. Przekazał także informację o stratach i uszkodzeniach sprzętu wykorzystywanego w trakcie tej akcji.

Starosta Leszek Dziąg zwrócił się do przedstawicieli samorządów z powiatu braniewskiego o zwrócenie uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

— Chodzi między innymi o to, aby zarządcy obiektów, także sakralnych, przeprowadzali niezbędne kontrole — mówi Leszek Dziąg. — Ważne jest również zwrócenie uwagi mieszkańcom, że zakładanie przydomowych ogródków, czy nieodpowiednie parkowanie samochodów może stwarzać trudności służbom ratowniczym w dojeździe do budynków czy hydrantów.

W rezultacie wzmożonych kontroli poprawiło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe wspomnianych budynków.

Groźny amoniak

Jedna z komisji poświęcona była akcji prowadzonej w braniewskim browarze, gdzie doszło do rozszczelnienia instalacji z amoniakiem.

— Komendant Straży Pożarnej zwrócił uwagę na fakt, że braniewscy strażacy nie posiadają urządzeń służących do pomiaru stężenia amoniaku oraz niezbędnych ubrań ochronnych na wypadek działań w warunkach skażenia — mówi braniewski starosta.

W planowanym na 2017 rok budżecie zabezpieczono dodatkowo 35 tys. złotych na ewentualne doposażenie KP PSP oraz jednostek OSP działających w powiecie braniewskim. Dzięki temu PSP zostało doposażone w ubrania gazoszczelne, mierniki stężenia gazów i sprzęt łączności.

Promieniowanie na granicy

Ważnym tematem, poruszonym podczas innego ze spotkań, była kwestia przewozu przez granicę dużych ilości soli potasowej z obwodu kaliningradzkiego do Polski.

— Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie zapewnił, że przewożone ilości mieszczą się w dopuszczalnych normach — mówi starosta Dziąg. — Zapewnił również, że ładunki każdorazowo poddawane są badaniu radiacyjnemu na bramce radiacyjnej.

Zdarza się jednak, że promieniowanie jest wyższe i przekracza dopuszczalne normy. Takie przypadki są zgłaszane odpowiednim organom Państwowej Agencji Atomistyki. Każdorazowo wydawana jest zgoda na wwóz ładunku wykazującego podwyższone promieniowanie.

Dlatego też starosta zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, PAA oraz innych instytucji o wyjaśnienie ewentualnych zagrożeń dla mieszkańców.