XXXV SESJA RADY POWIATU, STYPENDIA I NAGRODY SPORTOWE (wideo)

20 marca 2018 roku odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu Braniewskiego.
Na wstępie sesji Starosta Braniewski Leszek Dziąg w imieniu Samorządu Powiatu Braniewskiego podziękował za długoletnią służbę byłemu Komendantowi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie Władysławowi Szczepanowiczowi w związku z odejściem ze służby.

Następnie Starosta Braniewski Leszek Dziąg  i Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kłębucki wręczyli stypendia i nagrody sportowe zawodnikom i trenerom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2017 roku.
— Miło mi, że już po raz kolejny mogę wręczyć stypendia oraz nagrody dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Serdecznie gratuluję wytrwałości w osiąganiu wyżyn sportowych. Gratuluję również rodzicom, bez wsparcia których Ci młodzi ludzie nie osiągnęliby tego wszystkiego co do tej pory uzyskali.
Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów — mówi Starosta Leszek Dziąg.  

Po uroczystym wręczeniu nagród zawodnicy, ich rodzice i trenerzy wzięli udział w spotkaniu ze Starostą Leszkiem Dziągiem i Wicestarostą Arturem Mieczańcem. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami sportowymi oraz opowiadali o swoich dalszych planach życiowych.

Stypendia Sportowe Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych uzyskanych na arenie krajowej lub międzynarodowej w roku 2017 otrzymali:
1.  Alicja Michalina Dudek – judo.
2.  Michał Dudek – judo.
3.  Maciej Józef Gronczewski – redukcyjne modele pływające.
4.  Wiktor Ryszard Kumidor – judo.
5.  Katarzyna Madajewska – judo.
6.  Adrian Nowakowski – redukcyjne modele pływające.
7.  Mateusz Nowakowski – redukcyjne modele pływające.
8.  Kacper Stanisław Ochab – redukcyjne modele pływające.
9.  Wiktoria Targońska – unihokej.

Nagrodę Sportową Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych uzyskanych na arenie krajowej w roku 2017 otrzymał zawodnik:
Karol Redyk – piłka siatkowa.

Nagrodę Sportową Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników (m.in. tegorocznych naszych stypendystów) otrzymał instruktor:
Miron Rapita.

Po krótkiej przerwie sesja przebiegała zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 20 marca 2018 roku o godz. 10.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Podjęcie uchwały RP.  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2018.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia zmian w  Statucie Powiatu Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej ulicy w mieście Braniewo
i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej- ul. Sportowa.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pieniężno.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zakończenie obrad.