Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Dnia 17 lutego br. odbyło się w Starostwie Powiatowym w Braniewie wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim. W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście reprezentujący jednostki organizacyjne i samorządowe Powiatu Braniewskiego.

Celem spotkania było zapoznanie zebranych m.in. z: zagrożeniami porządku publicznego, bezpieczeństwem mieszkańców, oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego, stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zagrożeniami chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi w odniesieniu do naszego terenu położonego w strefie przygranicznej – terenie narażonym na ewentualne zachorowania.

Po otwarciu posiedzenia przez Starostę Braniewskiego Leszka Dziąga głos na w/w tematy zabierali kolejno przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Braniewie. Przedstawiciele Policji dodatkowo w formie prezentacji przedstawili Powiatową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, a przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej prezentację o zagrożeniach na wypadek wystąpienia zarażenia tzw. świńską grypą – wirusem A/H1N1 oraz prezentację na temat gorączki krwotocznej tzw. Wirusa Ebola i procedur działania PPIS w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia zachorowania u ludzi.

Następnie poproszono przedstawicieli poszczególnych gmin oraz Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu o zapoznanie uczestników z działaniami prowadzonymi w ramach programu „Bezpieczne ferie zimowe 2016”.
Po przeprowadzonej dyskusji i stosownych wnioskach Starosta Braniewski dokonał zamknięcia posiedzenia.