Powiat Braniewski -Remonty Mostów

Trwa remont obiektu mostowego znajdującego się na ważnym ciągu komunikacyjnym Piele – Pakosze – Słobity, jest to planowa inwestycja Zarządu Powiatu Braniewskiego. Zadanie o wartości 1 000 000 zł pn.,,Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1342 N, remont mostu rzeka Pasłęka Bardyny”, m.in. przewiduje wykonanie remontu przyczółków, montaż barieroporęczy metalowych, i wklejenie kotew.
– Jest to kolejny obiekt mostowy, na który pozyskane zostały środki z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.
Kolejny most, na którym rozpoczął się remont znajduje się w miejscowości Wopy w gminie Pieniężno na rzece Wałsza. Remont przewiduje wykonanie naprawy dźwigarów i uszczelnień betonowych.