Powiatowa konferencja zawodowa

17 czerwca 2021 r. w powiecie braniewskim odbyła się konferencja online mająca na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w regionie. Organizatorami przedsięwzięcia był Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Starosta Braniewski Pan Karol Motyka.

Temat przewodni konferencji tj. „Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego” skłonił prelegentów i zaproszonych gości do podjęcia próby zaprezentowania realizacji kształcenia zawodowego na obszarze powiatu braniewskiego oraz wypracowania wniosków do dalszej pracy.
Na spotkanie zostali zaproszeni pracodawcy, przedstawiciele organizacji zainteresowani rozwojem branż, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie i w Elblągu, burmistrzowie i wójtowie, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni oraz wychowawcy klas VIII.
Konferencja rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Starostę Braniewskiego Pana Karola Motykę oraz wystąpienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego.
W trakcie obrad poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących prawa oświatowego, realizacji kształcenia zawodowego, współpracy pracodawców ze szkołami, wsparcia uczniów i nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Braniewie oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych.

Program wyglądał następująco:
– Współpraca szkoły z pracodawcami na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe – Joanna Sokół Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
– Realizacja kształcenia zawodowego w tym praktycznej nauki zawodu – Małgorzata Brzozowska Kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
– Współpraca Nadleśnictwa Zaporowo z Zespołem Szkół Zawodowych w Braniewie – Klasy patronackie – Stanisław Warpechowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo
– Zatrudnianie młodocianych pracowników jako przykład współpracy pracodawcy ze szkołą – Wioletta Pieciukiewicz Studio Line w Braniewie
– Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów przez współpracę z pracodawcami – Anna Wiśniewska i Małgorzata Dębicka z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie
– Wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego – Roman Michalski doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie

Spotkanie zostało przeprowadzone i podsumowane przez powiatowych doradców zawodowych: Panią Małgorzatę Łukasik i Panią Małgorzatę Brzozowską. Wnioski, które pojawiły się w trakcie dyskusji, zostały zapisane i będą służyć do dalszej pracy.