Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 11 lutego 2016 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął uchwałę o utworzeniu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie. Wartością takiej Rady jest jej skład, który łączy przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji:

1) Pan Leszek Dziag – Starosta Braniewski,
2) Pan Władysław Hruszka – Członek Zarządu Powiatu,
3) Pan Mateusz Sobieszczuk – Członek Zarządu Powiatu,
4) Pani Małgorzata Dunajska – Kierownik PCPR w Braniewie,
5) Pan Kamil Myszka – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego,
6) Pan Kazimierz Gursztyn – Radny Powiatu Braniewskiego,
7) Pan Marian Nadziejko –Prezes Rady Organizacji Pozarządowych,
8) Pan Jarosław Skiba – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
9) Pani Edyta Karpińska – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
10) Pan Wojciech Jaroszek – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
11) Pan Czesław Kozłowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
12) Pani Urszula Wojciechowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych.

PRDPP jest ciałem doradczo – opiniującym, a także inicjatywnym utworzonym dla potrzeb powiatu. Jej główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów mających szczególne znaczenie dla organizacji pozarządowych, a także zajmowanie się wszelkimi kwestiami związanymi ze współpracą Powiatu z organizacjami. Kompetencje Rady określone są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki temu, że połowę składu PRDPP (6 osób) stanowią przedstawiciele sektora pozarządowego, 2 osoby – przedstawiciele Rady Powiatu Braniewskiego i 4 osoby – przedstawiciele Zarządu Powiatu, ze Starostą Braniewskim na czele, na forum Rady prezentowane będą stanowiska i poglądy obu partnerów w równym zakresie. Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych zostali demokratycznie wybrani na spotkaniu wyborczym w dniu 9 lutego 2016 roku.