Powiatowe Obchody Dnia Strażaka

W niedzielę, 7 maja 2017 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, w których udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Strażacy – Ochotnicy z terenu Powiatu Braniewskiego.

Obchody Dnia Strażaka zorganizowali wspólnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.
To wydarzenie miało wymiar szczególny z uwagi na na jubileusz 25 – lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Mniejszej w Braniewie w intencji strażaków, celebrowana przez Ks. Prałata Leszka Galicę, Kapelana strażaków Powiatu Braniewskiego.

Następnie odbyła się uroczysta akademia, podczas której wręczono medale, awanse i wyróżnienia dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej i z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podziękowania dla osób współpracujących i wspierających Straż Pożarną.

Strażaków swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP – Prezes ZOW ZOSPRP województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka – Kozioł, Radny Sejmiku województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Leszek Kłębucki, Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński, Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki, Komendant Miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan, były Zastępca Komendanta Głównego nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski, były Komendant Wojewódzki SP w Elblągu bryg. w st. spocz. Stanisław Krajewski, były Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. w st. spocz. Bogdan Gruba, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Krzysztof Pytlarczyk, Komendant Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach ppłk SG Tomasz Chwietkiewicz, Komendant Placówki Straży Granicznej w Braniewie kpt. SG  Piotr Dąbrowski, Dowódca 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie płk dypl. Jacek Ostrowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie mjr SW Jarosław Witek, Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie mł. chor. Artur Synowiec, Radni, Burmistrz Miasta Braniewa Monika Trzcińska, Burmistrz Fromborka Małgorzata Wrońska, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Wójt Gminy Lelkowo Stanisław Popiel, przedsiębiorcy, organizacje współpracujące oraz delegacje OSP z poszczególnych miast i gmin, a także mieszkańcy Powiatu Braniewskiego.

Akademię prowadził Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie mł. bryg. Wojciech Jaroszek, którego wspierał dh Damian Krasiński Sekretarz ZOP ZOSP RP w Braniewie. Rolę gospodarzy pełnili: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz  oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Tomasz Sielicki.

Z dniem 1 maja 2017 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Jednostkę Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie. Uroczyste przekazanie decyzji Komendanta Głównego dokonał Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki oraz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz.

 

Święto strażaków było również okazją do przekazania dla strażaków – ochotników z jednostki OSP Żelazna Góra nowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego GBA 3.0/29 IVECO Euro-Cargo, który został zakupiony w ramach dofinansowania w wysokości 800 tysięcy zł pozyskanego w konkursie – Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałania  5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Poświęcenia samochodu dokonał Kapelan ks. Leszek Galica, a symbolicznego przekazania kluczyków i dokumentów pojazdu dokonali: Wójt Gminy Braniewo Tomasz Sielicki, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jan Bobek oraz Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michał Kamieniecki.

Podczas akademii nagrodzono, wyróżniono i awansowano strażaków:

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Uchwałą nr 91/20/2017 z dnia 6.03.2017 r. odznaczyło Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” niżej wymienionych:

Medalem Złotym:

 1. mł. kpt. Andrzej Kaliszuk

 2. asp. Mieczysław Lisowski

 3. ogn. Tomasz Biedulski

 4. ogn. Andrzej Milewski

 5. dh Eugeniusz Bunda

 6. dh Antoni Piegdoń

 7. dh Tadeusz Bukacki

Medalem Srebrnym:

 1. dh Zdzisław Grabowski

 2. dh Krystian Szyrwiński

 3. dh Jan Augustyńczyk

 4. dh Mariusz Trojanowski

 5. dh Krzysztof Chopiak

Medalem Brązowym:

 1. st. sekc. Arkadiusz Tywoniuk

 2. st. sekc. Andrzej Reginis

 3. st. sekc. Tomasz Rogiński

 4. nadkom. Krzysztof Pytlarczyk

 5. por. SG Bogusław Pietkiewicz

 6. chor. SG Jacek Cytrynowicz

 7. por. SW Paweł Łutaj

 8. st. sierż. SW Janusz Kinach

 9. Witold Rozumowicz  

 10. Piotr Iwaniszczuk

 11.  dh Ryszard Mieczkowski

 12.  dh Jan Wielgus

 13. dh Marta Bakun

 14. dh Jagoda Gąszczyk

 15. dh Piotr Ciężkowski

 16. dh Dawid Szabliński

 17.  str.  Mateusz Ostrowski

 

Międzynarodowa Organizacja Komendantów Straży Pożarnych w Waszyngtonie (International Fire Chiefs Association Washington) Oddział w Polsce w dniu 15.04.2017 r. nadała KRZYŻ KORONNY dla niżej wymienionych: 

 1. Gustaw Marek Brzezin

 2. dh Bogusław Zych

 3. bryg. Michał Kamieniecki

 

Ta sama organizacja nadała ZŁOTY MEDAL NA STRAŻY dla niżej wymienionych:

1. Radosław Nowosielski

2. dh Ryszard Żemier

3. ks. Władysław Kuras

4. Tomasz Szweda

 

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Uchwałą nr 6/2017 z dnia 21.04.2017 r. odznaczył Odznaką „Strażak Wzorowy” niżej wymienionych:

 1. dh Jan Wielgus

 2. dh Maciej Wyszomirski

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Uchwałą nr 3/2017 z dnia 17.03.2017 r. odznaczyło Odznaką „Za wysługę lat” niżej wymienionych: 

 1. dh Ireneusz Ścibiorek                        – za wysługę 30 lat

 2. dh Tadeusz Piwowarczyk                – za wysługę 20 lat

 3. dh Joanna Welke                              – za wysługę 15 lat

 4. dh Łukasz Kochan                            – za wysługę 15 lat

 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Uchwałą nr 3/2017 z dnia 17.03.2017 r. odznaczyło Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” niżej wymienionych:

Odznaką Srebrną:  

 1. dh Wiktoria Górecka         

 2. dh Izabela Szczęśniak      

 3. dh Klaudia Szczęśniak      

Odznaką Brązową: 

 1. dh Aleksandra Kasza

 2. dh Natalia Romanowicz

 3. dh Wiktoria Skrzypiec

 

Awanse w stopniach 

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 1/2017 z dnia 19.04.2017 r. nadał stopień ASPIRANTA 

 1. mł. asp. Mieczysław Lisowski

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP rozkazami personalnym nr  6, 7 i 9.2017 z dnia 14.04.2017 r. nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów niżej wymienionym strażakom: 

OGNIOMISTRZA

 1. mł. ogn. Dawid Spychała

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA 

 1. st. sekc. Paweł Krzysztoń

 2. st. sekc. Wojciech Spychała

 3. st. sekc. Adam Szewczuk

 4. st. sekc. Adrian Furtak

 5. st. sekc. Rafał Poreda

 STARSZEGO SEKCYJNEGO 

 1. sekc. Arkadiusz Tywoniuk

 2. sekc. Tomasz Rogiński

 3. sekc. Andrzej Reginis

SEKCYJNEGO

 1. st. str. Łukasz Urban

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie z okazji Dnia Strażaka przyznał nagrody uznaniowe 43 strażakom.

Podczas akademii w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne pożegnano dwóch strażaków Komendy Powiatowej PSP w Braniewie. Z dniem 30.04.2017r. służbę w PSP zakończyli:

 1. asp. sztab. Wojciech Tomkiewicz

 2. st. ogn. Piotr Jurczuk