„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1165N rzeka Bauda”

Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 1165N na odc. Frombork – Bogdany. Jest to strategiczne zadanie dla dużej części obszaru Powiatu. Brak realizacji przebudowy mostu doprowadzi do konieczności zamknięcia obiektu dla ruchu co będzie się wiązało z dużym utrudnieniem komunikacyjnym – wyłączeniem odcinka drogi powiatowej nr 1165N pomiędzy Biedkowem, Bogdanami i Fromborkiem.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny dźwigarów konstrukcji nośnej obiektu i duży stopień zużycia most nie nadaje się do remontu. Zaawansowany stopień korozji spowodował na obiekcie znaczne obniżenie jego nośności. Przepływ wód opadowych przez elementy konstrukcyjne powodują przyśpieszony proces korozji, negatywny wpływ na zniszczenia przyczółków co za tym idzie degradację całego obiektu mostowego.
Most został zakwalifikowany do przebudowy z uwagi na brak nośności, nienormatywne parametry (wąska jezdnia, brak ciągów pieszych) i zły stan techniczny (korozja i deformacja elementów konstrukcji stalowej). W chwili obecnej, zgodnie z Decyzją Starosty Braniewskiego z dnia 2012.11.14, obowiązuje na obiekcie mostowym zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10t. Z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną obiekt jest systematycznie przeglądany.
Powiat jest w trakcie przygotowania dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N rzeka Bauda. W drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie projektu za cenę 39,9 tys zł. Obecnie trwają prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej, w tym celu opracowywany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Dokumentacja z pozwoleniami umożliwi w przyszłości składanie wniosku o dofinansowanie na realizację inwestycji. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na przebudowę mostu z rezerwy budżetowej państwa w wysokości do 50% wartości robót. Z takiego dofinansowania Powiat korzystał już trzykrotnie (na obiekty mostowe w Starym Siedlisku, Bemowiźnie i Kanale Kopernika). Koszt inwestycji będzie znany po opracowaniu projektu i kosztorysu inwestorskiego. W poprzednich latach budżetowych Urząd Miasta i Gminy Frombork deklarował chęć pomocy finansowej w realizacji zadania. Z uwagi na duże znaczenie komunikacyjne DP 1165N dla mieszkańców zakładana jest współpraca samorządu Gminy.