RADCY I ADWOKACI DORADZAJĄ MIESZKAŃCOM POWIATU BRANIEWSKIEGO

Mieszkańcy powiatu braniewskiego mogą skorzystać z darmowych porad prawnych. Informacji – w określonych sprawach – udzielają radcy prawni i adwokaci.

Otwarcie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu braniewskiego. Osoby, których nie stać na płatną pomoc prawną (dotyczącą np. sytuacji rodzinnej, materialnej, praw pracowniczych), właśnie tutaj ją uzyskają.

Starostwo Powiatowe ma obowiązek prowadzić dwa takie punkty na terenie powiatu. Obydwa zlokalizowane są w jednym miejscu — w Braniewie, w internacie Zespołu Szkół Budowlanych.

— Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, jako powiat dostajemy dotację na prowadzenie takiego punktu — mówi starosta braniewski Leszek Dziąg. — Pomocy prawnej udzielają mieszkańcom wykwalifikowani prawnicy. Jako powiat całkowicie wyposażyliśmy ten punkt w sprzęt i meble. Warto dodać, że celem działalności takiego punktu jest nie tylko pomoc ludziom potrzebującym pomocy prawnej. To także poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa.

Więcej informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie.

Miejsce i godziny otwarcia

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

ul. Królewiecka 13 w Braniewie (internat przy Zespole Szkół Budowlanych)

Otwarty od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 14.00 do 18.00.

Kto może ubiegać się o pomoc?

WAŻNE: przed stawieniem się w punkcie pomocy pomocy prawnej należy posiadać przy sobie dokumenty poświadczające możliwość ze skorzystania z pomocy (zaświadczenia, kartę, legitymację itp.).

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7)  1   która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)  2   która jest w ciąży.

 

2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

1)  ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)  ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)  ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)  ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)  ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)  ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7)  3   ust. 1 pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.

4a. 5   Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

7. Starosta jest administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4.

8. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej starosta przechowuje oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.

9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w:

1)  ust. 2 pkt 6 – określa załącznik nr 1 do ustawy;

2)  ust. 3 – określa załącznik nr 2 do ustawy;

3)  ust. 4 – określa załącznik nr 3 do ustawy.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.