Rodziny zastępcze poszukiwane

Dzieci, którymi z różnych względów nie mogą opiekować się ich biologiczni rodzice, powinny trafić do rodzin zastępczych. Rodzin takich w powiecie braniewskim brakuje.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. Ich zadaniem będzie sprawowanie czasowej opieki nad dziećmi poniżej 18 roku życia, których rodzice biologiczni mają władzę rodzicielską ograniczoną, zawieszoną lub są jej pozbawieni.

— Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego, m.in. poprzez zapewnienie im właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku — mówi Małgorzata Dunajska, kierownik PCPR.

Kto może zostać zastępczym rodzicem?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom (małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim), które m.in. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem — co powinny mieć potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia takich funkcji.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą także w bezpłatnym szkoleniu.

— Osoby te powinny również zaświadczyć, że posiadają stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mogą zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe — mówi kierownik PCPR.

Rodzina otrzyma wsparcie

Rodzinie zastępczej (niezawodowej) przysługuje miesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Jest to 1 tys. złotych. Przysługuje także dodatek wychowawczy w wysokości 500 złotych na każde dziecko. Rodzina zastępcza zawodowa — poza świadczeniem pieniężnym — otrzymuje także wynagrodzenie.

— Każda rodzina zastępcza może liczyć na bezpłatną specjalistyczną pomoc z PCPR — podkreśla Małgorzata Dunajska. — Jest to pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Więcej informacji

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Plac Piłsudskiego 2

parter, pokój 108 i 110

tel. nr 55 644 29 55