Sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Radni Rady Powiatu Braniewskiego zebrali się na pierwszej w tym roku sesji. Wśród wielu punktów znalazł się również punkt dotyczący zagospodarowania parku przy ul. Sikorskiego w Braniewie.

Na sesji obecni byli przedstawiciele Fundacji Olimp (Anna Wajdlejt i Wojciech Penkalski), którzy zabrali głos w tej sprawie i zadawali pytania związane z dalszymi losami parku i możliwościami jego przejęcia.

Zarząd Powiatu Braniewskiego udzielił im informacji, jakie są prawne możliwości działania, związane z zagospodarowaniem tego parku. Powiat Braniewski jest zainteresowany sprzedażą tego terenu lub przekazaniem go miastu.

O planach zagospodarowania tego terenu i możliwych rozwiązaniach informowaliśmy w tekście: Park przy Sikorskiego do zagospodarowania

Podczas sesji starosta braniewski Leszek Dziąg przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego w 2016 roku.

W czasie obrad radni podjęli także szereg uchwał. Dotyczyły one zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, które działają jako organizacje pożytku publicznego i w ramach wolontariatu, w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu braniewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, podjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Radni podjęli również uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie, w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami, w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Braniewskiego przez Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie w projektowanym medalu „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Braniewskiej” a także w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Wilczęta na rzecz Powiatu Braniewskiego.

Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego. W wyniku głosowania do komisji weszli radni Władysław Hruszka i Kazimierz Gursztyn.

Wśród stałych punktów sesji znalazły się interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na nie, a także wnioski i oświadczenia radnych.

 

Pełen materiał z sesji Rady Powiatu: