Spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie

W dniu 16 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie, podczas którego ukonstytuowało się (w tajnych wyborach) prezydium PRDPP I kadencji w następującym składzie: Współprzewodniczący Rady: Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski i Pan Marian Nadziejko – Prezes Organizacji Pozarządowych Powiatu Braniewskiego, którzy na zmianę kierować będą pracami Rady. Sekretarzem została Pani Edyta Karpińska – Animator, doradca w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie. Rada została powołana na 3-letnią kadencję. Pierwsze posiedzenie prowadził Starosta Braniewski. Podczas spotkania członkowie Rady zapoznali się z aktualnie obowiązującymi dokumentami, związanymi z pracami Rady. Przewodniczący posiedzenia zainicjował prace nad tworzeniem Regulaminu Prac Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie, w tym: określenie kompetencji Prezydium i członków Rady oraz określenie zakresu i podziału zadań administracyjnych i biurowych, które z ramienia urzędu wykonywać będzie Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.
Na kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 roku zaplanowano omówienie najważniejszych wyzwań, wśród których na czoło wybija się społeczna aktywność organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych Powiatu Braniewskiego, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym w otwartych konkursach ofert, w tym zaopiniowanie projektów uchwał:
uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej,
uchwały Zarządu Powiatu Braniewskiego w sprawie naboru na członka Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku 2016.