Targi pracy i edukacji

W dniu 24 kwietnia 2019 r. przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Elblągu, Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie odbyły się po raz kolejny Targi Pracy i Edukacji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Starosta Braniewski Karol Motyka.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczyła duża liczba wystawców oraz odwiedzających. Sukces nie byłby możliwy, gdyby nie lokalni pracodawcy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy oraz wsparcie władz lokalnych i mediów.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki przywitał wszystkich przybyłych na Targi Pracy i Edukacji i podkreślił jak ważne jest przygotowanie młodych ludzi pod względem kwalifikacji zawodowych do rozwijającego się rynku pracy oraz jakie możliwości w reformowanym kształceniu zawodowym otwierają się przed każdym człowiekiem, który pragnie zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, bądź dorobić sobie dodatkowe kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, aby móc znaleźć zatrudnienie w rozwijającej się gospodarce Państwa Polskiego. Pan Kurator w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie kształcenia zawodowego dla wyboru ścieżki edukacyjnej młodych ludzi. Podkreślił, iż rynek pracy ewaluuje, a wraz z nim procesy kształcenia, które muszą nadążyć za tempem i potrzebami potencjalnych pracodawców. Transformacja kształcenia zawodowego, jak mówił Kurator, koncentruje się wokół aktywności ucznia i jak najlepszego przygotowania go do bieżącej sytuacji rynkowej. Taka forma współpracy to gwarancja rozwoju szkół, a szkolnictwo zawodowe jest tym obszarem edukacji, w którym w szczególnego znaczenia nabiera konieczność współpracy z pracodawcą, a dzisiejsze Targi Pracy i Edukacji są najlepszym tego przykładem podkreślił Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Starosta Braniewski Karol Motyka podkreślił, że największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki i sprostanie wyzwaniom jakie wynikają z sytuacji społeczno- gospodarczej ma kształcenie zawodowe. Pan Starosta podkreślił, iż praca na jednym etacie, w jednej branży przez całe życie odchodzi do przeszłości. Każdy młody człowiek może wielokrotnie zmieniać swój zawód, a także pracodawców. Trzeba zatem kształtować umiejętności uniwersalne w ludziach młodych, które można wykorzystać na różnych stanowiskach pracy mówił Starosta Braniewski Karol Motyka. Starosta mocno zaakcentował, że współpraca pracodawców ze szkołami to jeden z najważniejszych elementów reformy kształcenia zawodowego i jednocześnie fachowe przygotowanie potencjalnych pracowników wchodzących na rynek pracy. Pan Starosta podkreślił, że Targi Pracy i Edukacji to idealne rozwiązanie, które może mieć wpływ na podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowania do aktualnych potrzeb do rynku pracy.

Głównymi adresatami Targów byli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy już niedługo będą podejmować ważne decyzje edukacyjno- zawodowe, absolwenci, studenci oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Braniewa i Powiatu Braniewskiego. Targi miały na celu m.in.: przygotowanie młodzieży do aktywnego wejścia na rynek pracy, pomocy w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, ułatwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej i zawodowej młodzieży, osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocję usług i instrumentów rynku pracy itp. Odwiedzający Targi Pracy mieli możliwość zapoznania się z: krajowymi i zagranicznymi ofertami zatrudnienia między innymi w: przemyśle, produkcji, handlu, opiece, służbach mundurowych itp. W wydarzeniu wzięło udział 35 wystawców /w tym: pracodawcy, służby mundurowe, Powiatowy Urząd Pracy, OHP, szkoły kształcące w zawodach itp.

Oprócz możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, osoby zainteresowane mogły również skorzystać z konsultacji ze specjalistami rynku pracy Publicznych Służb Zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy m.in. nt. oferowanych form wsparcia oraz kursów i szkoleń i projektów rynku pracy. Specjaliści m.in. podpowiadali jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak przygotować dokumenty aplikacyjne itp. Równolegle odbywały się zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez braniewski Urząd Pracy, doradców Informacji Zawodowej w Braniewie.

Podczas Targów oświata bezpośrednio może poznać potrzeby pracodawców, a pracodawcy mogą wskazać kierunki w jakich powinno odbywać się kształcenie w szkołach branżowych i technicznych, albowiem ważna jest korelacja rynku pracy z edukacją. Bez pracodawców nie ma szkolnictwa zawodowego, a bez współdziałania edukacji zawodowej z pracodawcami nie będzie wykształconych pracowników. Oto synergia szkolnictwa z rynkiem pracy.

Fot. Archiwum Organizatorów