Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie: turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej.

Uchwała nr 302/17
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 9 lutego 2017


w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie turystyki, oświaty i wychowania, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii oraz kultury fizycznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 814 ze zm.), art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz na podstawie uchwały nr XXI/167/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1.
1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Powiatu Braniewskiego w zakresie:
1) turystyki,
2) oświaty i wychowania,
3) promocji i ochrony zdrowia,
4) ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii,
5) kultury fizycznej.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
§2.
Przyjmuje się treść ogłoszenia stanowiącą załącznik do uchwały.
§3.
Zlecenie realizacji zadań, o których mowa w §1 nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w wysokości podanej w ogłoszeniu.
§4.
Ogłoszenie o konkursach umieszcza się w BIP, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie w miejscu przeznaczonym na wywieszanie ogłoszeń.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

LINK