Uchwała nr 402/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 23 listopada 2017

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2017, poz. 1868) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr 399/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się ogłosić nabór na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim.

§2. Przyjmuje się:

1)treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2)wzór formularza zgłoszeniowego kandydata do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3)wzór rekomendacji stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4)wzory oświadczeń kandydata na członka Komisji Konkursowej o wyrażeniu gotowości do udziału w pracach Komisji Konkursowej i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

zał.1- Ogłoszenie. (18kB) word

zał.2- Formularz zgłoszeniowy kandydata do Komisji Konkursowej. (16kB) word

Zał.3- Wzór rekomendacji. (14kB) word

Zał.4- Wzór oświadczeń. (17kB) word

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa