Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ”

Uchwała Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/289/10 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadza się na terenie Powiatu Braniewskiego konsultacje społeczne w zakresie projektu aktu prawa miejscowego, w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Powiatu Braniewskiego. 
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, stanowiący załącznik nr 4. 
3. Celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii i uwag na temat projektu, o którym mowa w ust. 2 oraz ustalenie kształtu listy zadań priorytetowych na 2022 rok.

§ 2. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 roku. 
2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ” zostanie zamieszczone: 
1) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie, 
2) na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego www.powiat-braniewo.pl w zakładce „organizacje pozarządowe”, 
3) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat-braniewo.pl,

§ 3. 1. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć: 
1) organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) przedstawiciele samorządu Powiatu Braniewskiego, 
3) instytucje współpracujące z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
4) jednostki organizacyjne Powiatu Braniewskiego. 
2. Konsultacje, o których mowa w § 1 ust. 1 przeprowadzone będą w następujących formach: 
1) elektronicznej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy przesłać na adres poczty e-mail: oswiata@powiat-braniewo.pl w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 r., 
2) pośredniej – badanie ankietowe – wypełniony i podpisany formularz opinii i uwag należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, w terminie od 23 sierpnia do 16 września 2021 r., 
3) bezpośredniej – umawiając się na spotkanie z pracownikiem Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00, w terminie od 30 sierpnia do 16 września 2021 r.. (spotkania robocze w małych grupach lub indywidualne).

§ 4. 1. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Przyjmuje się treść formularza konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
3. Przyjmuje się treść formularza konsultacji w sprawie ustalenia listy zagadnień priorytetowych na rok 2022, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych i podmiotów biorących w nich udział. 
2. Wynik konsultacji ma wyłącznie charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów powiatu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 395/21 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku