VIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

13 czerwca 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Tadeusz Kłębucki wraz z Wiceprzewodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy Bożeną Turczyn oraz Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim podziękowali byłemu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie Jerzemu Welke za wieloletnią, owocną współpracę. 

Następnie Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kazimierczuk przedstawił szereg podjętych działań na rzecz rozwoju naszego regionu i powiatu.

W kolejnej części sesji Starosta Braniewski Karol Motyka i Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk wręczyli Stypendia Starosty Braniewskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów kształcących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.

Starosta gratulował nagrodzonym zdobytej wiedzy, która na pewno zaowocuje sukcesami w dalszym, dorosłym życiu. Gratulował wytrwałości w osiąganiu wyżyn intelektualnych i sportowych, podziękował również rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom bez wsparcia których, młodzi ludzie nie osiągnęliby tak wysokich wyników.

Po uroczystym wręczeniu nagród młodzież i dyrektorzy szkół wzięli udział w spotkaniu ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką, Przewodniczącym Rady Powiatu Łukaszem Kornelukiem oraz Radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcinem Kazimierczukiem. W trakcie spotkania uczestnicy dzielili się swoimi sukcesami edukacyjnymi i sportowymi oraz opowiadali o dalszych planach.

Stypendia Starosty Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, otrzymali:
1. Katarzyna Pęszyńska – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
2. Aniela Garbowska – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
3. Gabriela Powajbo – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
4. Natalia Cieplińska – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie. 
5. Miłosz Hołubowski – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
6. Karolina Katarzyna Kuchta – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
7. Joanna Rycko – Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
8. Błażej Stelmarski – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
9. Oliwia Sienkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
10. Julita Pawlukowska – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
11. Kacper Białopiotrowicz – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Stypendia Starosty Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników w sporcie w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, otrzymały:
1. Karolina Letkiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
2. Wiktoria Szymonowicz – Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Po krótkiej przerwie sesja przebiegała zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad.

W trakcie sesji Radni m.in. jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku.

Porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 10.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. 
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028. 
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2019. 
7. Debata nad raportem o stanie Powiatu Braniewskiego za 2018 rok. 
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Braniewskiego wotum zaufania. 
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok: 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego za 2018 rok, 
b) przedstawienie opinii RIO w Olsztynie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2018 roku, 
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Braniewskiego w 2018 roku,  d) dyskusja, 
e) głosowanie. 
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu w 2018 roku: 
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Braniewskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, 
b) przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) dyskusja, 
d) głosowanie. 
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Braniewskiego, od 1 września 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego. 
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia rezygnacji Łukasza Korneluka z funkcji Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego oraz z udziału w pracach Komisji. 
15. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Spraw Obywatelskich i Komunikacji Rady Powiatu Braniewskiego. 
16. Wnioski i oświadczenia radnych. 
17. Zakończenie obrad.