WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Powiat Braniewski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od 31 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. realizował Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Wartość ogólna projektu : 219 275 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich : 184 805 zł

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej na terenie powiatu braniewskiego. W ramach projektu zaplanowano udzielenia wsparcia dla dzieci, rodziców zastępczych oraz pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.:

1. Zakup wyposażenia niezbędnego do nauczania zdalnego tj. laptopów, drukarek, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, sprzętu audiowizualnego. W ramach tego zadania zakupiono laptopy, drukarki i oprogramowania dla niepełnosprawnych uczniów przebywających w pieczy zastępczej instytucjonalnej w Powiatowym Domu Dziecka we Fromborku, Katolickim Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, Rodzinnemu Domu Dziecka w Braniewie oraz dla dzieci przebywających w pieczy rodzinnej tj, w rodzinach zastępczych. Ogółem zakupiono:
• laptopy – 57 szt.
• urządzenia wielofunkcyjne – 23 szt.
• słuchawki z mikrofonem – 11 szt.
• oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością – 11 szt.

2. Zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej walki z epidemią tj. rękawice, maseczki, płyny dezynfekcyjne. Zakupiono i przekazano Powiatowemu Domu Dziecka we Fromborku, Katolickiemu Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, Rodzinnemu Domu Dziecka w Braniewie oraz dla dzieci przebywających w pieczy rodzinnej tj., w rodzinach zastępczych.
Ogółem zakupiono:
• maseczki – 2.740 szt.
• płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni – 580 litrów
• rękawiczki jednorazowe – 11.020 szt.

3. Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zakupiono i przekazano wyposażenie miejsca kwarantanny Powiatowemu Domu Dziecka we Fromborku, Katolickiemu Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie oraz Rodzinnemu Domu Dziecka w Braniewie.