Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w BraniewieZapraszam organizacje pozarządowe na spotkanie wyborcze do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 roku, o godz. 10.00, w sali konferencyjnej nr 116.

Jedną z form współpracy pozafinansowej samorządu terytorialnego z trzecim sektorem jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. Takim zespołem jest tworzona w Powiecie Braniewskim Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Braniewie. W celu jej powołania Rada Powiatu Braniewskiego w drodze uchwały określiła tryb powoływania członków do PRDPP w Braniewie. Sektor pozarządowy zgłosił 6 kandydatów w osobach:

1) Pan Marian Nadziejko,
2) Pan Jarosław Skiba,
3) Pani Edyta Karpińska,
4) Pan Wojciech Jaroszek,
5) Pan Czesław Kozłowski,
6) Pani Urszula Wojciechowska.

Wyboru przedstawicieli organizacji do składu Rady spośród zgłoszonych kandydatów dokonują upoważnieni delegaci, przy czym każda organizacja może zgłosić jednego delegata do oddania głosu w jej imieniu, delegatem może być członek zarządu organizacji lub każda inna osoba upoważniona przez zarząd organizacji, w tym zgłoszony kandydat do składu Rady.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest tzw. ciałem doradczo – opiniującym, utworzonym dla potrzeb powiatu. Jego główną rolą jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów wypracowanych przez powiat, a mających znaczenie dla organizacji pozarządowych, a także zajmowanie się wszelkimi kwestiami związanymi ze współpracą powiatu z organizacjami. Kompetencje Rad Powiatowych określone w ustawie obejmują w szczególności: opiniowanie projektów strategii, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom.

Wartością takiej Rady jest jej skład, który łączy przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. W skład Rady wchodzą:

przedstawiciele organu stanowiącego
przedstawiciele organu wykonawczego
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na danym terenie.

Dzięki działalności Rady na forum Rady prezentowane są stanowiska i poglądy obu partnerów w równym zakresie. Kandydaci na przedstawicieli organizacji do Powiatowej Rady powinni być demokratycznie wybierani przez lokalne organizacje pozarządowe, dlatego zachęcam do udziału w spotkaniu.

Starosta Braniewski

Leszek Dziąg