X SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad X sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 10 października 2019 roku o godz. 08.00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2019.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zasad ustalania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Braniewski.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/297/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Braniewa.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie rozpatrzenia petycji.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego.
13.Sprawy bieżące.
14.Zakończenie obrad.