XI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023 
w dniu 25 listopada 2019 roku o godz. 08:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2019 – 2028.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2019.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Braniewskiego.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w powiatowych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej na obszarze Powiatu Braniewskiego.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/60/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019 zmienionego Uchwałą Nr X/97/19 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 10 października 2019 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
12.Sprawy bieżące.
13.Zakończenie obrad.