XIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

Porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Braniewskiego VI kadencji 2018 – 2023 w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 08:00
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu Braniewskiego.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr II/15/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 8 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Braniewskiego.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami.
10.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/372/14 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
11.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/103/2019 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze Powiatu Braniewskiego.
12.Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy.
13.Sprawy bieżące.
14.Zakończenie obrad.