XL SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 9 października 2018 roku odbyła się XL sesja Rady Powiatu Braniewskiego. W trakcie obrad Radni podsumowali rezultaty mijającej kadencji, dziękowali za współpracę. Więcej w materiale filmowym.

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego
V kadencji 2014 – 2018
w dniu 9 października 2018 roku o godz. 10:00

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w  budżecie powiatu na rok 2018.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/283/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zmienionego Uchwałą Nr XXXVIII/301/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 04 września 2018 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Zakończenie obrad.