XLI SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO (wideo)

W dniu 15 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia sesja V kadencji Rady Powiatu Braniewskiego 2014-2018.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4.Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5.Interpelacje i zapytania.
6.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2018-2026.
7.Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2018.
8.Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
9.Podjęcie uchwały RP. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Powiecie Braniewskim.
10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11.Wnioski i oświadczenia radnych.
12.Zakończenie obrad.