XVI Sesja Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 12 marca 2020 roku o godz. 9:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 – 2028.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Braniewa.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
11. Sprawy bieżące.
12. Zakończenie obrad.