XVIII SESJA RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU

30 czerwca 2020 r. odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu Braniewskiego.

Na wstępie sesji Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Braniewie Barbara Dytkowska przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania porani. Następnie radni przegłosowali rozszerzony porządek obrad XVIII sesji.

W trakcie obrad radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Radni swoją decyzję podjęli po zapoznaniu się z informacją o wykonaniu budżetu oraz sprawozdania finansowego Powiatu Braniewskiego za 2019 r. i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Jednym z punktów obrad była również uchwała w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego. Członkami komisji zostali radni: Małgorzata Wojtas i Mirosław Kudliński.

Starosta Braniewski Karol Motyka podziękował radnym za udzielone zaufanie i poparcie działań Zarządu Powiatu. Dodatkowo podziękował żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych, dyrektorom jednostek podległych oraz pracownikom Starostwa za owocną współpracę w tym szczególnym okresie zagrożenia pandemią COVID-19.

Na zakończenie sesji w sprawach bieżących radni poruszyli tematy dotyczące m.in. funkcjonowania szpitala i remontu dróg powiatowych oraz wojewódzkich.