XXI Sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XXI sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023

w dniu 30 listopada 2020 roku o godz. 10:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Braniewskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020 – 2028. 
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dni 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku”.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/20 Rady Powiatu z dnia 01.10.2020 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Dom Dziecka „Promyk” we Fromborku oraz nadania jej Statutu.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/155/20 Rady Powiatu z dnia 01.10.2020 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Dom Dziecka „Promyk” we Fromborku oraz nadania jej Statutu.
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wsparcie instytucji zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom COVID-19 z terenu powiatu braniewskiego” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19).
15. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/141/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 05 maja 2020 roku w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
16. Sprawy bieżące.
17. Zakończenie obrad.