XXIII Sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego
VI kadencji 2018 – 2023
w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 09:00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.
4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Braniewskim za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2021 – 2028.
7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dni 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego.
9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Braniewskiego.
11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Braniewskiego.
12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego.
14. Podjęcie uchwały RP. dotycząca zmiany Uchwały Nr XXI/162/20 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku.
15. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Dziecka „Promyk” we Fromborku.
16. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy.
17. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Miasta Braniewa na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
18. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny od Gminy Pieniężno na rzecz Powiatu Braniewskiego prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, zaliczonych do kategorii dróg powiatowych.
19. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
20. Podjęcie uchwały RP. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Braniewa zadania zarządzania powiatową drogą publiczną.
21. Podjęcie uchwały RP. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2021 roku.
22. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały RP. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Braniewskiego na 2021 rok.
24. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków przyznanych Powiatowi Braniewskiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021roku.
25. Sprawy bieżące.
26. Zakończenie obrad.