XXIV Sesji Rady Powiatu Braniewskiego (wideo)

W dniu 31 marca odbyła sie XXIV Sesja Rady Powiatu Braniewskiego

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Braniewskiego

w dniu 31 marca 2017 roku, o godz. 10.00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Braniewskiego.

 4. Sprawozdanie Starosty Braniewskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025.

 7. Podjęcie uchwały RP. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 9. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 7 miasta Braniewa.

 10. Podjęcie uchwały RP. w sprawie : dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

 11. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego (prowadzenie Biura w Brukseli).

 12. Podjęcie uchwały RP. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego (organizacja konferencji).

 13. Podjęcie uchwały RP. w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku ”Słoneczne Wzgórze”.

 14. Podjęcie uchwały RP. w sprawie wyrażenia zgody na użycie Herbu Powiatu Braniewskiego.

 15. Podjęcie uchwały RP. w sprawie podziału środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Braniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 17. Wnioski i oświadczenia radnych.

 18. Zakończenie obrad.